Titulinis Puslapio struktūra El.paštas  
 
 


You need to upgrade your Flash Player
http://www.adobe.com/products/flashplayer/ 
   
 
Organizacijos kultūra ir jos valdymas

Tikslinė grupė
Valstybės tarnautojai, savivaldybių įstaigų ir savivaldybių administracijų darbuotojai, verslo įmonių vadovai ir darbuotojai.

Tikslas ir uždaviniai

Tikslai:
1.Supažindinti su organizacijos kultūros sąvoka, jos tyrimo ir keitimo metodais, išmokyti veiksmingų organizacijos ir jos kultūros pokyčių bei krizių valdymo būdų.
Uždaviniai:
• Susipažinti su organizacijos kultūros samprata, jos tyrimo metodais, kultūros kurimu.
• Išsiaiškinti ir susipažinti, kaip organizacijos funkcijos lemia jos formą.
• Susipažinti su organizacijos kultūra: jos raidos dėsningumais, šių dėsningumų naudojimu organizacijos tikslams pasiekti. 
• Išsiaiškinti, kaip palaikyti nuolatinę organizacijos struktūros kaitą ir tobulinimą.  
• Padėti vadovams plėtoti viešojo administravimo strateginį valdymą, stiprinti strateginį mąstymą, sieti politines strategijas su administravimo paslaugomis ir taip daryti įtaką organizacijos kultūrai. 

Temų sąrašas:
Organizacijos samprata
-Organizacijos kultūros samprata, jos tyrimo metodai, organizacijos kultūros keitimo prielaidos ir būdai.
-Kas yra efektyvi organizacija? Kaip šiandienos priemonės sukuria rytojaus rezultatus.
-Organizacijos kultūros kūrimas.
-Savo organizacijos efektyvumo įvertinimas.
Strategija ir tikslai
-Organizacijos strategija: svarbiausi pasirinkimai, kuriuos ji turi padaryti. 
-Strategijos paskirtis ir viešojo administravimo ypatumai.
-Kaip organizacijos ideologija tarnauja jos valdymui.
-Strateginių tikslų įgyvendinimo iššūkiai.
-Įmonės tikslų sistema: organizacijos tikslų išskaidymas ir susiejimas su individualiomis darbuotojų užduotimis.
Procesai ir organizacinė struktūra
-Kaip funkcija lemia formą: strategijos ir struktūros santykis.
-Procesų valdymas. Kaip jis tarnauja siekiant ilgalaikių tikslų.
-Struktūra kasdieniniame darbe: funkcijų ir atsakomybės paskirstymo bei pavaldumo ryšių nustatymo įtaka darbo rezultatams.
-Struktūros kūrimo ir tobulinimo darbai.
-Nuolatinės kaitos ir tobulinimo palaikymas.
Žmogiškieji ištekliai
-Pagrindiniai iššūkiai vadovui, siekiant užsitikrinti reikiamą kiekį reikiamos kvalifikacijos darbuotojų. 
-Kodėl naudinga būti patraukliu darbdaviu ir ko reikia, kad juo taptum.
-Organizacijos kultūra: jos raidos dėsningumų naudojimas, organizacijos tikslams pasiekti palankių elgesio taisyklių formavimas.
Vadovų veikla
-Bendraminčių komandos subūrimas.
-Pagrindinės darbuotojų motyvavimo strategijos.

Trukmė (akademinėmis valandomis): 16 (2 dienos).

Mokymo metodai
Teorinių ir praktinių žinių pateikimas, darbas grupėse, praktinių atvejų analizė, diskusija, situacijų modeliavimas ir jų sprendimas, dalykiniai žaidimai, praktinės užduotys. Teorinės ir praktinės patirties santykis 30:70. Tai leidžia ne tik gauti žinių, bet ir ugdyti reikiamus įgūdžius.